آفرینش

ادبیات، هنر، عرفان

نویسنده: فرشته نوری
روز : دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت: 15:38


ورود به وادی عرفان و راهسپاری در آن از خود گذشتگی می خواهد. هر که طلب دارد باید چشم از مال و جاه برگیرد و خود را از بند تعلقات هستی رها سازد و وجود و روانش را از هر چه جز طلب حق تهی گرداند. (سید مهدی)


بسم الله...
تصویر،اثر: دکتر توانا مهربانوادی در لغت به معنی رودخانه و رهگذر سیل است، یعنی زمین هموارِ کم درخت که جای عبور سیل باشد و هیمن طور به معنی صحرای مطلق آمده است.


در اصطلاح شیخ عطار مراحلی است که سالک طریقت باید طی کند و طی این مراحل را به بیابان هایی تشبیه کرده است که منتهی به کوه های بلند و بی فریادی می شود که سالک برای رسیدن به مقصود از عبور از این بیابان های مخوف و گردنه های مهلک ناگزیر است و آن را به وادی ها و عقبات سلوک تعبیر کرده است.


به طوری که، صوفیان مقدم در تصوف هفت مقام تصور کرده اند از این قرار:


1- مقام توبه 2- ورع 3- زهد 4- فقر 5- صبر 6- رضا 7- توکل.


و ده «حال»، از این قرار:


1- مراقبه 2- قرب 3- محبت 4- خوف 5- رجا 6- شوق 7- انس 8- اطمینان 9- مشاهده 10- یقین.


عطار در مصیبت نامه پنج وادی تصور کرده است و در منطق الطیر هفت وادی. از این قرار :


1- طلب 2- عشق 3- معرفت 4- استغنا 5- توحید 6- حیرت 7- فقر و فنا، و برای هر یک شرحی بسیار شیوا و دل انگیز آورده است.