آفرینش

ادبیات، هنر، عرفان

نویسنده: فرشته نوری
روز : شنبه 20 خرداد 1396 ساعت: 14:17و امروز همان فرداست

پس بوی عطر بودنت کجاست ؟ترجمه ها

ترجمه ها همچون زنانند. آنها که وفادارند کمتر زیبایند و آنها که زیبایند کمتر وفادار.

گریه نکن
گریه نکن خواهرم.در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درخت هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت.
و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید: در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی!

Ähnliches Foto
سیمین دانشور


فسیل

رویدادها و تجربه ها به شرطی که از آن ها عقده نسازی، آموخته ها و دانسته ها، هرچند ممکن است فراموش شان کرده باشی، مجموعۀ آنها در ذهن تو معرفتی به جای می گذارد تا با هوشیاری و با عینک خودت دنیا را ببینی؛ ولی تا آخر عمر زادۀ  اعور کسانی که به تو چیز یاد داده اند نمان و طوطی آنها نشو. خودت در شنیده ها و آموخته ها و خوانده هایت شک کن. شاید من فسیل بشوم. شاید امسال من اشتباه کرده باشم.