X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آفرینش

ادبیات، هنر، عرفان

نویسنده: فرشته نوری
روز : پنج‌شنبه 14 دی 1396 ساعت: 09:03


زیبائیدرادبیات عرفانی  ما درساحت ایمان ، زیبا شناسی مطرح نیست بلکه زیبا بینی مطرح است . ادبیات قدیم ما مملو از زیبا بینی است.


ولی چگونه می توان  به وادی زیبا بینی رفت. در نزد کسانی که قائل به زیبا بینی هستند. این عشق است که تولید زیبایی می کند. زیبا بینی  یک نوع مکاشفه عمیق است که همگان به این وادی نمی رسند.وادی زیبا بینی  وادی اقلیت است و پارادایم(سرمشق) حاکم در زیبابینی، معرفت و ایمان  است . به قول حضرت حافظ "منم که دیده نیالودم به بد دیدن " این یک هنر است که اساساً شاعر عارف ما چیزی را بد نمی بیند.

اهل ایمان وعرفان  اول به خدا دل می بندد بعد به عنوان  اوج کمال  به او ایمان می آورند بعد هرچیزی را که متعلق به اوست زیبا می بیند به قول سعدی :

به جهان خرم از آنم  که جهان خرم از اوست

 عاشقم برهمه عالم ، همه عالم از اوست


در زیبا بینی بیشتر عشق برتر – خداوند- مخاطب  است.


چراکه تنهااو واجد همه ی کمالات و محسنات است .درزیبا بینی گاه  معشوق زمینی یا شی و طبیعت  واسطه قرار می گیرد .همان رویدادی که  میان شمس و مولانا میفتد،  ارادت های مولانا نسبت به شمس تبریزی  بخاطر بینش و ایمان بی مانندی است که  در او می بیند. اگر هم مبالغه ای است بخاطر عظمت مقام شهودی شمس است که کرانه هایی را درنوردیده که چنین مولانا را بی تاب و شوریده حال  کرده است.

گفت که دیوانه  نه ای، لایق این خانه  نه ای

رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

گفت که سر مست نه ای، رو که از این دست نه ای

رفتم و سر مست شدم وز طرب آکنده شدم

گفت که تو شمع شدی،


در زیبا بینی بیشتر عشق برتر – خداوند- مخاطب  است.


ارادت های مجنون نسبت به لیلی درادبیات  ما از این نمونه است .آنجا که مجنون ظرفش توسط لیلی شکسته می شود آ ن را جوردیگر تفسیر می کند .

اگر در دیده ی مجنون نشینی      به غیر از خوبی لیلی نبینی

  اگر با دیگرانش بود میلی          چرا ظرف مرا بشکست لیلی

 اما در نزد کسانی که قائل به زیبا شناسی اند این مساله به این صورت مطرح می شود که زیبایی است ،که تولید عشق می کند.زیبایی است که محور عشق می شود کانون ثقل عشق ورزی  زیبا بودن است. .زیبا شناسان نسبت به زیبا بینان دراکثریت هستند. زیباشناسی مقدمه ای است برای زیبا بینی . همواره حرکت از زیباشناسی به سمت زیبا بینی است . در زیباشناسی محور زیبا بودن است .طبیعت و انسان به دلیل زیبایی های ظاهری که دارند مخاطب می شوند.انواع متون ادبی معاصر – داستان و شعر - در ستایش زادگاه  و مناظر طبیعت  و مکان های  جغرافیایی را می توان درمقوله ی زیبا شناسی قرار داد .

به عنوان مثال شعر سپید رود ملک الشعرای بهار مصداق بارز زیبا شناسی است:

هنگامِ فرودین که رساند ز ما درود

بر مرغزارِ دیلم و طرفِ سپید رود

کز سبزه و بنفشه و گل هایِ رنگ رنگ

گویی بهشت آمده از آسمان فرود

دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش

جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود

جایِ دگر بنفشه یکی دسته بدروَند
زیبائیدر زیبا بینی بیشتر عشق برتر – خداوند- مخاطب  است.


شعر اشک یتیم  پروین اعتصامی نمونه  خوبی اززیبا شناسی  شاعراست .گرچه مخاطب متامل می شود؛ولی زاویه نگاه شاعر از نوع زیباشناسی است .قیاس گذر پادشاه  با اشک یتیم  شاهکاری آفریده است که شعرش زمان و مکان درمی نوردد و ورد زبان کوچه بازار  می شود.

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی                      فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

 پرسید زان میانه یکی کودک یتیم                    کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست           پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست  


در زیبا بینی بیشتر عشق برتر – خداوند- مخاطب  است.


مخاطب قراردادن کوه حیدربابا ، توسط شاعر معاصر شهریار نیز ازهمین مصداق است که آن همه خاطره را، زیبایی را در آن پیکره  می بیند.و از بین همه ی کوهها کانون  عشق ورزی شاعرمی شود.

حیدر بابا دنیا یالان دنیادی

سلیماندان نوحدان قالان دنیادی

اوغول دوغان درده سالان دنیادی

هرکیمسیه هر نه وئریب آلیبدی

افلاطوندان بیر قوری آد قالیبدی

این شعر سپید شاعر ساره دستاران را ببینید

گنجشک ها از جیک جیک خسته نمی شوند

من از دوست داشتن تو !

استمرار دوست داشتن با قیاس جیک جیک گنجشک  گرچه هم مرتبه نیستند؛ ولی قیاس زیبایی شده است.

نتیجه  این که در ادبیات کلاسیک ما خاستگاه  شعر، زیبابینی است .افق اندیشه ی زیبابینان، عرفان  بوده است .عرفای شاعر ما بدون شک در دسته زیبابینان قرار می گیرند. وقتی  انقلاب صنعتی رخ عیان می کند شعر  وارد زندگی و اجتماع مردم  می شود وصف طبیعت، زندگی  و مراودات اجتماعی  محور قرار می گیرد و شعر کانون زیبا شناسی می شود .امیدکه شعر پارسی درخیزشی دیگر زیبابینی را درسطح و اندازه معرفت امروزیش بیابد.


قبله ی این جمع شدی

جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم
زیبائیمنبع: https://article.tebyan.net/269057/


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAV4AAAAyCAIAAACbCCTYAAAgAElEQVR4nOy99XcdV5ounL/jrm/de+femeke6J7mkONwYidmO44ds2UmmZljZpYtM0qWZNmWLGZmBosZDp9TXLXp+X6oI1kO9MR9p5OeybzrWV7nlEpy7YJnv/C8u17Dz8W4AKfgFqgGqoJIQ5BBNBAThIIIUIBCUAOgAKBA+MAUWACFxaBxBCgsKAIDutUB6GCA8VMP7m/eBHQBU9gnVQAcYLBPNijAAA4ICmECKqCoUA2AccACDDAFglBAMuGwIBmwdAohAAZYDMz8qcf3TTMAA9wENUEsmBZMCn0IJgWl4BYwjBqgEzBggvqheaEo0CkoKJgFVYOTws2gW4DPgp//FY+8/7XX+vv7+/v7X/sr/id/U8YBAQgMEQQ3QG2YoBYoAwc4BLfvWjNIDSagQOggAIGgoAIGYEFicHA4AAMMsH7q0f3Nm4ApgswLYIga2BBBBKmBAwQwAV2DYQGCgxuAChBAmIDLZL0MEgHTCQQHOGARcP0nHdx3mAmYgAVugVIQCpPBZNAZTAbCQBn4SG5sBQYBCh3UD12CZsIEODTAgEnhJWIQkBmHSqCKH2MIPxtqICNuQZsmRpo9j9lXiQAEhrAdBSpgAgT2TWvZhEEpfBZcDH6ACPO/qeHfNwEqQAE+/P0FO/CRF8W+DEQHpQA4qAxoAKUQHtVfY+hNgF8AZJgamAWoP+HQvtNG+EOcgQoQEaQLc+he5EBwuoKAG9BAARVEgqHCBBgMQAY0cAY/eB/gAnT7VP4I9nOiBjJ0Ub4TwztYgAVLwITN2bDvUZiATjE4ACYBfhUuEyoDFzrwN+fP/mcw8TJeNhNggKCAARAT1CV85Y7Wp4a/DPCAg1lBWhHcBKSfYgB/zl4e2cvTjqAQNOifDvMjOIQJqoIoIAQMGuAFvIAKMOKG6AXvBHPA8ELQf+e//4+wnw01jHRfv8EFIyljyL8VCN5xfkADwCl0Ba5ud1YcAh2ARxFeDdQCYAF/c/7s35591/M/8icvQcACSPBK6aAOeIv8Tfd6Ki4ZA2kgTlDYIZ8QYNAB7487mB9gIykv+JkPkQIF42D8pbvRorBMmCqIDs4NwA0MAl7AYABxw2qDVqM1JjmbMmH2/Qgj+LlQgzUUDTC87M0OObRCgAlQwLKdAGFagA9wAjIAbmKgCZVJnTcPoCENfMCCGrD3ZH+D/uzfnn0zjuN2iDEcdb+AABNgAKcCzAR1waqxWm8OluwbKDmodcRA7w1eJAIhQKFROH/CkX23fQfh2ezAwV/mBXtmUgGdwjRBTQYEgEFg0L6zKIc+AH81Kh40PNzflnUdtO1HGMHPhRoCQACQARV2HjF4IwoRvEYmYCe8ZNs9ZYoAtalBAmD5UJNmPTwyeH6NknQRrjoGXbbdBfrfFYofYMMsLABAgDIQGxR02GMbpgZwgHEwP7RG0RnpKd7uyFvpK9tmNN2E0gED0AETTIBAMTH4Uw/vW/Z94dLwlm/UaFRABywKYZqgXsBl33gcUCW0FSPlsuP6ppqw0P68G+DtP8IIfi7U4AJxg3hBJVAVfCQ72BfIrlloICqIDALLA+gy4LKZW+1F1m3vqYXGuUXeO9vRkg2oGiDb19X4a1aT/mvY8LkeQQ0UJoVJQSg4HUHWgoNrCpgK1oe+ZE/Rvr60eZ7c2XLZGrPhIqQm6C+owYRmoP+nHt63TLwgAfYyxNAOL3mv9h3JIWAa0CWYqu1ReAfQVIwHJ/u3T3++ZWL7lY1K5VPw3h9hBD8XavBC90GXYCowVOgWTAEL3IQwwTW7lg5IlDsoHIAHWj+oj4LKgC4U1lHI40/h/CKcnmPd2tgadQLcbwG6fUerP5cShRiyV/5N+tKTwUZQgyF0EyYDFwDjoMR+niQYAxgosBpvBYq2uDNnerMmBfIX8Odn4CqDDttxYAIWdB0D/+Ej/eEmhOCcD39mjFFKR/LCcJSqI1jOoi/ORLBkTikMC5rFLMgWPAwOYABGD0m57zu2Xto4Tdsw0b9vdueFLegqhfVjBFA/F2owoVpQKVRmu25cB9NBVFgSLD/UQWh9sHphdYO0g7TD0wSpE9QnoEK40ZmD2APsyBc4MwfX1/XeOwi5GyCEcjDA/DEyxn8L9v9EDTQYUAiAgdNgwZ8QWCwoeeCCU3B7j274K7T6CE/+IXfGUl/GNLVgqlmxiD0/Clc+DDKCGogO119hrD/U/szZYIKbjFpD1GAMYQRBcA4mBBvUoQY3uoB2oAndae4np8wr25QNk/jyDxE6xtg7t+fCLnQ/B/0xSmI/F2qAUCFUcDtcUGCqkLwY7IWrB/2taKtAbSYqElAei7w7RvJFlMTziiS5KUfrL4ejFLUxiNqFo1/i7DxcXeu9uxeOGhguUAOcw/oZBRR/ITWMyDWIF1E2p6AMRIAIoQuqgmvgOrgOJZ+3x7jzT/Ynb3SnLJSzppslX9LqpeT5ITgzYMm2REBwUFATgb/CQF/ZXuJNaoDZujnKwA1wFVTiVBuqiBsQJgQBo2AUzCWgBqV2vdBK9fp7vVG7Oo7Ol3dO00LewuK3sW4MPxjSH34YA134UW63nw01GDosE5YJ04RuQpLR3cWqK5ojbnXfD3dFXJIjzqh3Dxk3drObu3Bvr3hyRXpyoS/+fE96mDc7jCYfx51NOL0QJ+fjylrr3h60ZaC/GrITnIufSzzx/2DDuiaMpAYwcAEKmIL4QX0QXnAPlC7RekWpOOHJ2ulJXSdlLNVyZmtFM9SKRXrTfjgTYDntxD5nNuf8ZMISSoMOox1K2JGFEAJUBVPB7RiCCFAKbkAMew02sw2dAa4CliCw+uErsiquddxa3Xp0pnToK33dGBbyOla/i20T+fHlA3dOwz3IfpSh/WyoQSHQOQwBk8Og0AnkAPo6mx/erLl0pP7ktr7zW+WLG40zqxG2Fg92IuqsiD4eiN7vjN4+GLlBur2GX16BM8twYinC1vHrm5B91Z0fofTUMuPH0a3+Jzdb5BPMQX4jJ8fBdVgeCA/4ALRmtTvPqNqiFm2UczaqWRvUjBVK5ny5cI5ctVRu2secj0G67PqfYEHx+081LMMwhhMNL5nlBfHD9EH3Cs3HiWa7D/TlOvqLdANUcBf68/1pJ/quL3efX+A/MiewbbK5ZiyWjsbmz7B3inV21UDUOaieH2cm+tlQAx0qUer2Zw5iwpTg69EL4zpuHe66sNF3brVyIoQen4PT8xG+Dzd3snvr9QfLlTshWniIuLgMZ9bg1BqcCyVnlkh3tjQ92OdryLE0+b+w0/AXhg/f8YdsgTDHt6lBMBAZzA0+ANbGHHmu+mhes8wqXm5kr9bSQ+WUFf60xUrJUr1xna95r+6IAGmGMIMiwxdJ/5/ARiYg7Q+MMVmW4e+F5oThheUHUUA1WDqjln02XxQ0h8UOtA2dqWrqicCtldqFedaxOcquL/1rJ+mrJtKVY7BzMg5MV8LWDD4LA/OY+DFyWz8XahhOBckUMoUJCFAIBcwDZ61eEDFwf4/78hrrynKEheD0LHJ8LT29nF6aS8OnW1e/IGGz+bllOLEGx9fh+ApyfL50ZXnnve2ko5BZ6n9hWcNfnnf8pqkY6lkTQ/qF4FNCGagK7gHrgq9Ebn3sqL6F+rm8eK6esUhNWa2mrlUy1yila5TnG13Ne2TnPbA6QAGHGG6N+amNMWYHFIFAoLOzk1Xnoa0Snm7oXpgSiApiBHOvw2VLATABk0I30BYrJXztDg/BtQW4OJ/snBoInWRunq+HzrTWT8OB2ezEXOnWBmdGOOAwfhSN3c+FGtwU0pDwKQBIgApuQQV3gnVDb+B5Vz13NtDbq3FrhTg/C+e24MwydnqadXaMdX6seW6acWKheXAFDq7B4SXi5ALcXiPHHYKvAdyUf+rR/fXsP44aFEAHCBAUnjIBYT8ehIHr4C6YLWZPirvurrvqOmq/oIXT9bR5ZupqmrPVKtwil61116x1NO8OOG9zVg1IEBDDIvefyBgL0tKw+0AIGRgYyD9/sCjsaNnti9XRd5rT4l11FfC6Qelwi29Q0WAQJmmWT+6PWi89DBW3QnB6KvZNwI4vsG2+tXmRtXkR2z4fJxaz84ukiK3u/KtAr/6jpF1fYyC64adUAXRm+iFMcJMSnXPOhmZaE0Nuzw8Hx18V35CRjBAvCQrx7Y2AJKAwqBS6BdOEaTfSm5AEJMAD0acOlHRWParPvlqTdsGfdMlzez+7shOXt5CTC91HJjuOjPN8/Rk59CXCN+lXtrfdPaK1FIBLIAR+85WH8H1dXt8HNWCX67gKXYfBQGECfUAnaD8MCgvUgkThAgYAyICADNUBrRfwAYIBCgMZAKmBVgF4FR2UgemACdVeHoAHnzQT8AFuQIUZ8HZ0F6RC8kLTQaECPXipFQ0mYHFYTJimAEwgAHgBD+ADD4AEYPoAGQguwWBfEgJCYQG6AIMMtMGbbDSc5BVbUbdZVBzRCnYEckLlgmV62WKjcrFRvdKo3RaoPqg03oBZA+YAUcDBWFBMaGf+LQHKIdjQ4Q23OwaPU8CyYJkWwKgFRiBMjUoKLAM8KFj2AwpA7MFxCBOWaqHPIZwuoMPWzgdPlA4uCRgK4AUkO0wgCtTB1hMhvhNLB9dMZtvn48AKfnqz+9B6RFxFUhwaK8Fdg/D3wGvBhaZy6+o16cYq+cZ67epW5cJW/9H1vr1L/btmKrsm6vs/tU58rpyd5Ly8QHp6Ek2FUFTotjz8BRj0PwMKbSjw4gChph/EB/gh/KAeUB+EChBbiPaCGkTwIpuADqbClCGI3dolAJNDY1DY92nCvx9/ZWoglFMmKBOMBwvhfx6Ma4xrVBgE1pDUSZgQFIwylVM/mAfWAHXWDNQkNmTcbn14qP3SZu+ptfTkCvXw7MDxL7VzM9mpmTgySxxZJF/czPIfwugCD0BXbR3bXxdGABazGwcot51oiaMJaATawLwggAGLIsDgtNV1RASgu8FdQMB+mC0Vci38aVzKAVwGAeUgBqgBE4qADsZhASTYFyKDUPgNR13D42tadhzK8zHYBaGbIIxD2A85sXnBAuMQYAh2rGrBVDyxoJrw+wSXONepYNZQcd8Cp6ACBBYTTq5VGj0PtZqDrGIT6jaw8gNq/lZ/ziq5cKlNDWb1GqN+u9ZwTG25DdIA7gLVIEBYcBGNYb2A3ccYnJZt8iIAZWAWhGmXsWWmQJjCOQDZB66aQvaSgAAgAV4gAGHakkshQMFNwGVxvwX4TJgYIndTBlcsmLag3msr5rkK043Eo86jIYENU1noNCt0qm/TDON4qHF+p371qPTkhqs6walVGeiEUS8yIqSjO/WweeTKEha22jyzWjmwRNo9T935pbl3Ak5NxeUvzWtzXDdWBJIvorMaOoEBAf6d4GBMUMoJYRblhIPZG01GDcscyrepEBKEF8QJ4YWQQCVQDeACMMElplugr1lEAwiECaKCGTAVcGI3hxFL2EUm8gOeve/TjP+VTNiR6reMUs6YsME5hhEM7V4qqg8t4MAgCAUjoCqoBG+X3FohFdzwxR7Tr23nZ1frR+eaZ+bg0jycmY1zy8WhReaVHahLgt7R19/Q0tpgyn9B7EdeDdwPboLZtyoYiGK2uBxJli8RZh5oFfQmWH3gHsADeOxsqymEBEgAFYBuQW3ylJ91VR1xt90G+gnl9sXlQmf2tEdNWNxOF1IQCgkYgKui6ea+58fXOa7uY5n30Z4Do8XOsRNmMWoEG43BKROqxVUKk4MLgBMwBcQNc1DAD/gBCVwBVUFNUAJOIAzAD/QY3nTf8wtS+Q5aEYqq5aR4j5K7yZ+1QilYalYstaqXmrWhZv1Oo/mM3h4B3gzhAdEFYHA7hyFRKBQKgypsEXVwZQRzKPkcFLwCkoCfwg/ubXkc2R0VAcUN7lchGeACQ/4FhxYMPGGCw5Sg+EH0QHsz/G4QHVQ3JSdATHD5RZMO10BMmOiJd5xYjJ1zsXYaln9urB6L8PX6sUXyqVWeyxs77+9yl4VDSkdrlHlzi7Zzjjj5Oc5MwZmvcGSOtWeGvn0a2zMVhyYbBz+1zk3yX/qq69pKZ1o4nB0gABuSQ1AwCv5DZm5bdi00xdvdUpfXVJXp7io3XM/B3UF2EBpnphAwwW3Sfg3UhCDgJpPcMGUwHcwEo1QzmEEhXjQgvRJelUpemXq+z0/5XrfhhVaXM1AebO4RI917i8GyYOkwVWjFqI7E42MI38TPLMbFEFxaiKOzcCwEx1bi7mHUJcPqNOBWoFDwVz1+BvWVMByrM1AKU8CrqtXuvieNuV/3Fe0LVB4mdafQeR3eR9ATYaZA8oLoANc5iD1AX7tWE9aROLc1fV5P1XHQTsYYAygCAh2AB/CDqbAoiM2mOuAB74RSrUYdbNo6ZXDfTCM8lMTsRt45k7m5/ahDsR8fAmqw4CQdXJrNUKA4oPVB7YRRBb0KWhWUGkh1kJ5DboHSBtIJdAL1xmCMq/qgv3QdKV3ES2aTwu1KdqiUtUQtXGRVLiE1y8zaUKNht9Z0Tm6PBG2B8FNiUkDn0IChxQ2GCAgSoAioAuqQU61b0C3oJnQTukAvSG/1iX35y5cgOQ5yD+D1Q5WDi/WAUciA3ebksfnC0GE45NIntD4BynMwB6BaoBqYJiyT6wS6AUuB8AOQc91XN7Mdc7HmCyz6FEtH49A0x7YP+Lm5CF/uPTfHe2Mxcg4gbrN1aCK2fYqvR+HQxzgyAfsn8e3j2Lbx2DcJJ6biyle4H8IiV7lidkjFUZAHwWGQ7wmnvwVugQfXH1IlV1d7Q3FBenTM7ZMPrx9Ojb6QG3+ttTxBdzZC+O2YglLL4NQC14j+GrgFork7mqpzUmvz0wLdLZC9oCYYHfbKLPOVqeGHHflfjheeNhMvYXgj5UHY2y0+XFAWFJyCMTAGRkZ4nrIGWYZpgOig5ah9QCL387B1/PxyXFmO8BU4tRCHQ3A8FJEn0ZgG1mnAr8I0QF/1+EesFPiDQIjJg32KOrOTI+gFqWrPPtIUt7zjyVf+jNlW8UJSvJhXhaJlF3oyoTZBeMBMMA7Di+bY/oT5gZyJzrzp3trj4P1gtv/vpGhgwcwsGaZ2AQr4wXqh1iH7at+uKYGd48mhqdrxySJ8bnNxlNydB94LMQB4iemxBDEBP4HKYRFobpenscxVECdl3TNz7rgqT3urzgaqL2q14WbDTet5hNUSo7U/Za50mAXQ0/XOK66yrXLpClK2wCr4wipYr2StlLNCzOJFtGoJrV2u165T6/dIjWd9LREgLYBkWZa9wJMKDAWIw6kFe705W4jN7B8M65Q1wLBK0ZXlOb27b+kC9eBO5D0FeiV4PdBUCC6Ca0bIgM/O1JgAVWE0dcfvaX28NlB9EXo54KEgnHNYdkuUDGpCwAIg6lEWzY6sw+YFWDkZ68d617zu2P62emQMrs7lJ6Z493wgzkzGyYl829vYPhq73sLe97D/M+wez3d8JnZ+joOTcHoazkzGtZnavcXexzuNqhhofRCUYXgyAwxwDUwFU0EV8WItsmDjH7hms7W/ozY3I+5W3rObdXlRraVPylJvPLn5dcL943X5j1TnczC/Xdi3XRDO6WtM8Qw012Q8vnfnzIGbJ/cl3A1ryEux3D1gOhgJyljZ3x41jPSovg1KQMnLW2QwJahOCyZTRoTygkCY4CqYAibBdMMstvLCfNc2GxfXmhdX6uEr2a1Q3NqI8C3m6fXs8UX0lwJ9Pjjd3Os2/a9ODa8G3Rj+LZPbjePcD9onWhNc6bu7Y7+QUsax7DFm6ocsYxxK55OmM8rzS3r/U1j1IO3oSNKyt0sJn9KcUb6ssb7KgyAOWGACppAFug0QC5QOkaT9CDFQMA+0dtQlug+HSDsnsb3jxNdjcHJS64PdffHH1eL76MqD1gXmB4g1lGWwAECHt1mvi/dnX/IkHvbnrpNy1yv5G7XCrXrxLr30a7XiWKDytFR30eq6xbqv+WsPuItClZLFpHS2VTiV5q3RspZq2QtJSQivWWZTg1y/21N3xtX0AFYrIFmUmIBiL6gxXKpg3xE8Wi9nJE0BoNyTcsq/Z7lYMd9YvdC4eRh9uRTdMlymnYQUFIIymKaQLe4nAIQftHwgfW3rk2ndeSs1xz3wRkACI1A0+Pzw+yFp0Bh0+OU6dBVKF77GjpXYOh/7v3KufdM8PaF7+xs4OwUnp5q7PmJ7PsbeT7D9Pez+kOz4iO4cy3ZPoLun0N1TxL6pODodZ6cjfCbuzkPsauQcQXs8zDYIP2CCGWAGuPlNMANEe/GVaMHd6EBreUJu3JW63Ei5MweeCrUrqzn/fuLdgykPT5dmRjo6K8EkgAhhpw/4a8w/0FiclvrwStL9s1lRYTFhB+JunipPjfF21sMMgJt26sFeeOOH45Vj6VcF019CsJ1afbHF/jq0hQUaqdRoyU2m3KJL7arUochditxlEYeu9WpyJ9V7QPtBepncrLqqMJAWiDvuvLjBDN8qX1nXf3mF9HAbUk8j/rR17zAKo0DaAYcGyYTOXv34X5lKCBgDAwgsi8jC0qEzKAYcrXrR9e6Yuf3R70rxb1gJb4mkj5E+Wa9ZOlC4YKBqPesPQ/8tUrpfT/hSJL1Nk//Vm/SOu3AP9EEYEBSMAVDVoenXDpvtqVIDIDikQfRUuy9ud+3+St81CV9PwtEp1vU1/ksr3Nc2WUlhaC+E4QDTTYv6GAKAAQ5I4O1wpGjlF5wp24zUeWbafJKxkOUsZgUrWPF6UrbNqNwTKN2jVh9Sqr72Fm305C1XCheYxbNJ4XSWt8rIXqznLKClIbxmCa1drlaHBmp2exrOeloiQVsBP+VBalAxIgk5TBBD7CBgZ+fACKgJZoDqAPKar65yrp4s5nzOF08SZzd6Uk4Rb3ZPX/pAT4Gvs9zfVuFvLvM0FPiqMvylyQ0lJc35jwMVFxsiJtbc+VPx3TfKEudU5x8pzbhe+uxhxcOHdXfu19+6U3X7btHd+zn3HiTkRTUWPG26cqR762KyawHZM31gy3u+Y+N69r4fODqBnpoujn/BDkyhuz7nOz7Djs/lHVPlHVOlHV/Iu2caX8+mR2bj1GycnYkrs4zL033XZ3ui1/UmHKhNPJv/7Gpm4t3S3EdlebEVBU9qSp41Vqa01GZ0NOZ0NeW5eir624sHOko8fVWevipXT4XqeQ460F+XVpx0PefRuZr0692lUa66p+6GJ73lUUXx5xLuHUmNvtBalw3LC5jU0CEoOHnN01mVn3ArI/p8e0ms0pH3PDci/uahu2e35SfckfsbwAJgCoi9askrQf3rgkugflheaE4q9Zu+Hs3dqbo6pMFWX1+Ts7Ouv7Wq+3lZZ0NJR31xR31xd9PTrsa4tvonz2se11XGVpU/KiuNKSmNbm3NamlNb2lOa3qe3PI8ubUxsb05sbM5CVXR/bf29J5ap13bPXhtU1346r7Eg2h8iManKItFdyGsTslodxu9TCgw5Fc+/lfkBqZD2MurgwfdfnvlGYWgq8ibsav38Tgp8T3kjEXuFKR9oZROcBV9OlAy1l05XSufz/JmI3EMnvweGX/Q0z6Uy/eB9MOCIHZGAnZfujRUs3QOLSXCAARk+Byuu2c79y11bf+C752GvRNxejbCluL2FkQd5slXRVUGvH32gvAKqAIJcAFNMLLREhbI3dJz+c3+a+84777vj/1MT/6C5C4QJatRsZmWbzdLd6qFWwM5of7sJXLufCN/llkwQ+SuMLNDjJx5vCQENUttavDX7Ag0nfN3REG0AR4BgwKavaCONYIXuF1a1AGVEB8xPabqNHyDqrNf6e2Vu7oC7Z1K/YW6EzP47llY8DFCPsHBuS0nZisF55uTjramnO/JvDaYd9eff8/KvovkG4i76kt6NvgoDPmnjJSFLHeaO/nDzsRxranL/fU3B8rju/LSWjMymlKTG1IfV6dEVKbeiU64Vph1vzvlZuu59fqltdLhL+XDE537Pw2cmdp7cIzz2DTj/ALp0Az3lgm+9eOUDROknbO822e5t3/l3z1bPbTAPBlCzy4g52bh+nz58lfe24ulZ7sH0k5VJZzJfRaWk3Y3M/lSRtLFjKSLmcmXslLCslMv56RdyU0PT0+8kPD45LPYEynxZ9MSzmcmX6osftDdmlKdfjst8lh29In2wge+xjj/86e9ZfdrUi7WZIRnxJzKib/S11wEyw2hDXvQr5VnR2U8Op8WdaI44UJ99vXK1LC0yMP3L2y+fXbL0/uny/KedLeUunsb+9qqFHeH0J2wPOABCAlC4poDzA/mBw8MbxyC/wW47wVGbh8J5n3pp9wH6gFxM6XPCnQrrlZvX4Ojs7q/raKvtbyvtby1Lru5JrOxMq2mJLE8/2lRVkxeWmROyoP46MvPYq4kPApPjL2a/OR6ytMbqXE30+Jvpcedyko6l59+uSjnZnHe3aL8u/l593Jz7hYWRWZm3XqWcOnpk3NPHp+Je3zmcczJ6MjD/scX6o+s7TiyzhO+v+HKlpIHO2vST5YlHu3KDu9IuVaferM0P6q4OqWmobCjpmywtNzTWz/QXtndVNLbUubta7AC3TAc9vFDH4Q+yJQ+oQ2AuIeG9q2Y4YWI+7tgB5AcQ+UkQB9yprUB3nKnL22BJ32Ckj5Giv/EfDZRy/tMKfogUP5WoPwNvfA9ZH6CxI/w7C2kj9ZTPjLr90K0cJ0H3TsTAhYFM4aiay/gsxcsFYBqQZOab54dvLiLX9joWz8OOydj16c4ORPnQnBjE+LOqMm3AmUp0NzcCgA64Adth1TAGsJ9KRu8cYuk6x/2X3oTKTOQ9ZWeNElP+0JO/wo1m0TpRlq00czbYOStNfPXmHlL5cxZ3pSpetoCK3MhzVvIiheyihBStVSpWuOv2u6sPGz0RMOqBfoAvxAyh8FAQFWobsXZPthV3dVa1NGW19OdN9Bf2N6S1NYYV5ZzozT1cmHc2bzIY1Vm8sUAACAASURBVLUJYbXxl5wpO5qOTPWvG8ND3rXmv25u/picm4OkfWr01o6w5TXnF7XcWt91a33P0Xn+jVOwdmr3+uX9O5dUrBldte1ftaiPrGfvDET+1ps8xZO7OdDwwN9b0dNV39ZR3dNf7HaluxyP3b2Zan96oP5ed9zO3qvzydVZuD4bl2fgxmw8WMqjQ9nDDbi3CZfX4cBCZd1k77qJ/o1TpG3T1b2z9ENz9eNzzNPz1PNzjWuL+y/MsRIOoDsRg/laf1nA1+z2dwRcxT5Hobs/z9GTPdCVOdCVOdid5ejJ7m1Pa2t81lgd+7zmcUt9XFPtk8riB/mZ14riL2fFnCp4crYl725/xcOOwlv16Zeqky8Uxp3urX1WkXU/L/mB6usCdAiVKg4S6HutuSKhOvd+SUpY7pNj6Q/3RYWFRl9Zd/vs6rBjK+6G7Up6fDnx8bV7N0/kJNwvyXhUnv2kJONRRc7TpvL0tups+9/2mpyR6KjN7ajN7ajJ7qzN6arL7WnI73teONhS4movd3dUONvKnG1l9mdPZ6W3q8rXXe3rrnZ3VLg7Klzt5c62Mkdr6UBzcd/zwr7nhWWZj0rSo4tSH+Yl3s98eiv10bXEh5efRVx6FhOWGHslNe56ZuLt/PSIkpyY8vzHlYVPbbeqr63I0VXm7a+WXQ26r9kMtJLAc6I0C70TtBd8ENwJ5hTUIbjTMgc0tUeRuzS1S5M7A94Wj7MRhXGtp/d0nNhNnt6S8iPaqyLrW2JLKu+X5d4uSbmZGRf+NP76o4Rb8U/vZdy/m3/1dsaTmykxVxMfXk59dC0v8X5F9uPagmd1hQmdtTn28J1tZb7uatPdwgOdPNCpufpM7yCXPUNVoe8KjqgW/Gwp3K7HMQXCB/jByIs1AKgL3jR/wz5PyQJf3lRvyjjvs8/VxMmB9I/8ub/15/9Sz/o1Et/E43cRMwoJ76JwCmvdSfxJgD8YjhOAesC9gMSgm6D2mkMC9k8JDL839WH3xR2+Y0sCm8Zh7zTs/QgnpuDcLFxbieg9nqgjvc/C1bps6AOgLmidvCXVm362984K17Wv+MMF+u1JnvBPkDQbmXOstOl61gxf8jSav1QUhorCDSJvE81ea2StUjIWyxnz/BmztZQFRvpCM3seKZxPShaaFYu1qjVS1Va478D5yOxN9HWk97dktj/PamnIaqzPqsx+UJR2OyvxSkrcxcT4c4nPTsU/O/Es/vDNq2ti7m2Kv78xP3ZXxeNdbcmH5NIr3UkHUXR88NxsaetYrHkf6z/A3rH67g+UvZ9K+8fLx770X5zvuDK359QU19YPsOQtzHtDCpnoXjbOu2siuTYdsZNF7Nt4+ntkjiH5i8zWK5zUGPDK8ChoNJEGxKA7EoMPaNd5X+lGJWEuoqbj1hSET8CFzwMXPndcmSZHLEHEelxaRndM11d+xla/z0I/oBs/tnaMtfaNN45M1k5Ol87NNu+sG7yxwcy8AlcFyACgGOAucMAVhHCCO8AdEE7ABauPa12W1GZJbUztJHK74m5091ZmxlxIfXg64+Gp3EenMiMOJ9zYmXJ3d/6j4zUZ19rKHtflP+pozAMUwISQLLmnr63ktb7mvObKJzV5t4pTzuXFHU6P3ttR9cDZmlhXHFlb/Mg7WCWsfk3u7G4o6KrPbyxNLUyNynh6O+Pp7bTHNxMeXkmOuTaMpOirw0iLvZ766FpKzNXk6PCRiH9w8VnEpYTIsMSHl5Ojw1NirqbFXk+LvZ4cHZ4UdSXx4eWEyLBnEZfiH1y098x8eis/6UFlzpOmstTu+rxhivE76yR3gx5ooVon2MCIM+WAcLz4OgymDeUgzaFMJHmxwu/LEMRAXWHvrTDXvWtoqoDRA/Sq6JPRK+AAGTDUbq/a49H6FH8fenvQ3O1qL+9tLGipSK8rTKjMeVKSHp2bcC/98Y2EyDB74ElRV5KjwzOf3sqOv5P59FZFTnR1fmx9cVxzRVJHbXp3Q1bv85ze5zmGu0Fz1mnOOtPTyAItUDugd8HohrAXuHYAvUAfuAeWCsNOvTuASvjv+Bo3ukvmODMndMS+K0fNDTwZ50n6vTflF2rSv4jHb+DhB4j8AI/eQcUMo2NL6/NTQDsXAVANTIfWCbMTrBvoAxyAFywAokCXYErQB9GRH4g6op9fjkMzcGCafugTenICOfcFubrAvL/OeWtT++1dvXEXEHgOR40ojXNFnxi8vM55fIZ0eDxOTyYRi7WIeUhbKXKWkfxFVvFCX/pMJXM+K1iJ/A3I28gzQ7XkpYHkEH/6AjlnkZq8UEtZoGcuMHPnmkXzjdIQrWKlWrXZajreV3SwMn5nbsyuvCeH8hNO5cSfSnt8NPvx+czH59Jjz2Y8C8tOu56fc6cg925+zq2asojuhsf+9gSrO0GuuYfmaLQ8rLu7QXuyyXV6hjg0Bds/xYa3sX20seGP5rrX5eW/x85P+Ikp7qOf9ewZJW98HUt/j1n/ZoWO8a37GFeXIGcHns1QI/6Ip79F2tskdZxSsd30JjC0yWjodkX3tR2WO7ehYCMvWu0tnj+QM9H7eDQP/x2O/gv2/zOO/8lz4g1H2CdWxFzcnG/tG6evfher3sfy32DFbxD6O2z8E9/5NjnwkXZ8ov/MV1bEVmRehbMapgvc1AG3rXYdmXS0QfXvTUxaak9dZnnGg+TI08/uHk2NOJoTc7Is6VJD9m1/W2Z7RXxd0VNPb+3Qu4AkovQOdpa/5umraalOqi+KaCl/2NcQ21bxINCT4WpPK8u9X5DxYKC7Ili75lIQxAfNKVQHCfQpznYmD9igUj+V+kmgjwT6LH8vtH4ovdTfabhblcHngb56X0+tt7vG2V7hbK9wdVS6O6s8XdXe7hpfT62vp9bdWeXqqLTh7qzy9dQG+uql/gapv0FzNrNAF4xBMA+4NwgxAtzzAsHKto2h/n/mFhZGYjghKEwwC5yMrIaCmoDqRnMdOtoge0G9Jnw++AOQTMhcBCj1G5ANO841TEjmiwOjblhOqH3E16E5m6X+Bnmg0d9b52gr72sq7n1e1FWf31adXZxx3UZh2tX8lCs5iZeynl3IiDtXnnO7NOtmSeaN0qybFbl3agof1Jc8bCiNqq182lgT3/48YaA93d2T5x0o9zoaXI5ml7u531EmS3mqJ3qgfq+rYrm/aEbH09HK/cWBqGneJ+94438tPfkdi34XEWPw8BMl4k1Pxtj20pCCwu0tXXFNTektdSmdVQlKTqQnL6K76EFT6f360gcNxZEt+Y/acp60Zj5py3pcn3jDrHo8GLnLf2Y+Dk4W6972nRjvPTUhcG6adnWOeWep/+aKwetrBu9sQ8kD5N7VIo95zm/QTy3HkbnYNwn7JmmRG0XiTuTtJgWbzLK1RsXKQOEitXAJK1yF3FBkhdKUlVriEpsapOwQLXmplrxYS1+oZ8/XC+ZZJSFWxQqzapNoOqxUHnYWHXGUnJHrb1gdEVZXpNpxX23LVdoLlO4ytb9WcTXrgR5LczLTaymDMF1gHpABeBuht8FVUXh5S/v56V37xor9E7DhHX3pv9B1vzE3/Aab3kDom9gw2twy2rntrcHdo8jed7F1NNa8qZ6Zol2djcQNKNisJs9wP3zDiP01kt9A1mesfIXZdk7uuz/QdKUjf9tA2jw160tkzhSpnzvT33Wkv6nE/gqX/jcO/n848H9w/F9p+CgRORkPZpCjH/uW/1pb9CusexNL/h5L/x4r/wHrf4ntvxEH3qbHx6pnZ5AHW1EUgUA7DD8Yl+kQNQwL1c2X86/GiM/DSnYLEH5fT21VflxB4u3i5Jt1uZFdVfGu5gx3a05j0ZOmijTZ1Q4qU6IDCjecAefz10x5wNlV1dmQ3tWQNNCcIvfntdfGFaTfzEm509KQa2lOQKdEI4pbGH5QBVyD0IOgyovP34TyAlx+ASa9BBp4CcQPGgCTXvr1YTAJxA/TC8PzfelPIVQbQ/mpIfCXHv5gievPbVRhqtB06DqoHhCSC7oXOrN1ESAWiAHCYIKa0EwQ/3cftr2Ry7B8MDwwvUJ3U8Vh+Kp0b6XiKvP1F7q6c/vbMrqbUjobkxorYmuKH5bl3i3MuJGfdi03JTw76XJWYlhs7JH4JydTn13ITryal3IrL/1OTsa99MwHCWm3H8WHpaWHl+ZeqEzd0Z6xYjB9+vOIN7T78wMPJ3ti3nPHvCFFjyKRH+PBWER/4nzwx5qI1/MTZpSWnY5PCUtNvZURdy4jam/NnXNl989kRR1PenQ0PvZQUtThjPtHc+6cyrl9LuPemcfhe3qL7rRG7ug6NRsnpmPbB4HzX7lPTPGdmapfmmldmW1dnWtcWyyHLwtcWYWIPbizh5wLZUdCsHcm9s/A8XkDd7ch7wLKzkpFu/xlm7zlq/0VK63KUF4aKnJX0dRlVuJSPXmxkrYokLHQm7VATVmppi7TM5YY2SFWwUKrJISUr6CV6/wFoVLxNrl0v1pxRK85adWfos3nRNsFeKqgtYD0gXrAVDBiX0dLB7MzOBaF5IXhhzyQc/VU29lJzZvflkPfpIt+ZYX8km34N++af3Iv/Udsex/rRtN172m7xgQOfSYfHYNj43ByspK6ErX7SdHGvoRZvowv5dTPA3FvIvNDI+UDWjDTLF3ly1nlTFmspSxA2mykfYmcSUh51534O1fir7XoX+LS/8Kpv8OFX+PynxA1DjHTcfEzsukPWsgv6NJ/QuhvsPgXWPoPWPULbPwldv4bDr0tTn5KLkwXd9ax2GMk5S4pz4KjH4wzuyLzfelqE2KkIGpYRwAVTLakvt6WkrLsmJyEm5VZkZ3VKdU5UdV5Txyd1WDyUNe8CaEx3fEaBAVXdG9bd2N2TcGjipyIrIRrWUl3WurzqeEJtsoB33qSbDkAE5za4IyMBEDwfTP1N/DNefyl/QXVxbCnNLL4xwhjhHMqxEsP9De+DiN4okTwJQB2C9iwOFGwF5pTe7sPGhMUhgXZHNbMGhiq+1PYGmANJmcGDO1btVWDmoqlS2DGdw8Znpcg3BBucBesAab1GIF2xdMccDb6BuvdfTWO7srunuzurvzuluKuutLWyoK60rTyovj8wtii8oTs/PjC/ISG4oSe4rv+omNK1nLXk3EkeqIW84kvZrQrapQ/4kPjwWeI/JTFvi89e7cp8bPnZfs8gYryquL2ptrB5xnO2gdGQ72/qbq/o7y9u7CtN7enI8fVkudtLPQ3l3vbKzsas0x3iavkRvfNUFxdgUsh9MJS5dgs/fiX7OQX9NgEnJ6E89ONk1P1UzMRvkJcWKEdmUcPz8eReTg0F0fnt97aj9oYPL/nrzzurN7dV7HWXbtGr11HK0Jp7nIreZGVFGKmhuhZiwJZ891Zs9XkUC11lZ653MxZYuUvIsWLSekSq2ylWrDSLN3EKnaZJTukvE2BvPVG6SZRu0OuvMHbnsJfCtID7gUxKIFFg7X0YLuHTkAIZG/h44jGk2OaN/yehb6JRb/BvH9QV/6ie/Xf96z9Z33TKGz8BLun4+QC49zcgQszPLfns6dreMdxGLfRsK0rdryS/oWZPdX59INA2tje2FG+lI+V1E+9saPkmHeQ8DlSpuLZZCR95Hvyekf0v3RG/sJ97f+aZ/4OZ/4ZV9/kj8bpMVOVK58bu0Zh9R+x+o8I/Z1v9T9h+RtY9Sex/o9s2x/pvjf40dH81Kf03GRxJYTe2OC7usN59xjNfYzOCkjdIC5buPMN7c7IG/gb4MEHShemx9Vb11ydVV+S0FCc0PO8wN1TI3TnUA4cgsFW+rwGDggKpkiO5u7G/O7G/L7WUsXdAaFBUEq5ZYEBJoNOuA0zKIP6c3gl1fC3OzeZTTaMjtyHCU4YJYxalPygPyvAeHDp4iGFGKcv3kFIRqpgAFPAEEPLc9ndiswuCAgYgCRgWUNiOgsMkMADoBYIYHKI7zwGJvjIIdgfCKMgRhB0KKQZme/g5BtbBJxAAJwOyd0ooAB+AUWAgAMmg+ZEXzqqjqIwFAnvkGdvyU/f9j56PxD1mflwPB59yp6NRslE1rkNehZAhl4P5QGtG37JogRTgmLZcmOmgumATiFxDDBPcc/TI4Era3BhOc6sZQcW4OBsHJoqdn6AfR/i2Biy932cmYYLs+Uj0917p5CTCxG2CqdD+JE5PbGX4a2EL5t031Z7zztbdvlbtyqN6/XSlTR/Oc9YzFJDzLSFasb8QPZsb+5sJSlUSQnVM1aZOUut/EWkMMQsDDEKFinZi9ScZWr2KjlzhT9tsT99gZy9wMwL6c1Y7yzaqz2/CmcqjAbAK0BNQAYUIEBgApQzIXRAGuyuGbg9fXD3O9gwCkv+gFn/x7f479rW/+PAgXcGN48S2yZg/wKcWMmur5PidvqKDwcazujtJzF4FnWbSOJkljDeSpjkeDqu+9n4/rTPXekfqKl/oIn/gqRfIfltpIw1EidISWNdyR/3J7/veDpKvve6uPYmbn9oRk+U0xZ0RX7RdfQTbcO7WPUeQt8lG193bPmtvHaSvH68vHWstPtj+eBH6tEPjROfmCc+Vw+PQ9gSEbZKOb9avr5VjtiL7MsYyPh326soJ0xQJqi9hQUneDrcXkWkLm9fHZgbQoJQQTViGYSCD82arwkKMAFhQihDtUMJQoUggnFKglLj762pDXVufnM7D4KIl8SRZMSfGkklJvvmniP3/7aU8FUlQwYME4b9LnMGlUERUAQkEVy94ZtoAHrszmYBJiAzKPZBK4ACGBCAH8IFU4JhQht5wCMH/p0cSsS33JoRP7bZ4EV0w+w+WD+EBRJcZB0E4ARQTBoQduSpAH4FDekkeTcSlyLzt0j/vZk8So77RHs8icZOQdxYpI5GzWTQcKBRkjizK6CaBLOem9A53EA/4ACRYFAY4EQQS2emClOHD+hWyyOdN7ZIp5bi+AbsXoD9c7F/Gja9i52jcfBDtuNNbddonP2CX5gTODZTPjXHurCEXVyG8NX+7BjoLaBV0JJhRGquU9rAPrVpo1y8hBUsQ+4KZC4yUudJabMC2V8FCuYEEkLl5DVa+koze7mZt9jMX2DkzVVzF9DCZWbuMj17mZW7jBeu5EVLSd48LXOmv2SZq2j1YOl2b1OY6UkHa2WQdLDhq6sCBogBv4AHcKH+ED0zDst+i5m/xNx/sNb+a8vmf27a+8bAno/YrmnYNpvvXYS7u9FwR/hj3b6I5rT1AylLkLMYGV8h5mPr0edy6qzulJk92dPaE18fePw/zcT/geT/qcX/kyt+lCNlfG/SuMGsSa7cyf6U8SRmDCLGIWa6lDBvIHN53f0Z7UfHY+sErBqDJaOU9W96Dr/v2DTfuWW2Y+d0177JnoOf+Y5+HDj8oXr4I9fWt6wDE4yvJ6kHphmn5npOzPRdmIdnO76z85oMNYx8Gya3J2wOYUFo9u0SbMrmAVAJIBDB2ZRRCPazWcrlP73ZxUtKAZPC1EBlQLY9HAOgOkgbXDEoXWGkvWsl/UqO+gNLHMVT35AS/1VO/6Mv8z1X1nRn/mYYpfC2Y9DN3RYMWygBJiwIAkphS52VoZd8MagcGmCCQHhB+uCoQdqdzpObsONt7BlNvn5fO/ix9+Anrq/HePePU/ZNZPu+tLZPxr6vcGElwlb4Ts0aPDfLf3d5sM5qGlAH4C1HRzSrOKrnrKO5y3jmPJ42C2lzkbKAJYSwhKVIWulOXuzPWKbnr6Yla0nJKqNgiZY33yqYb+bPtfJnk4JZvHguSuejeAHNn2PmfNVXerqz5Exn6dWB+li5r4RpvRAmwPkQNQsQQKXMZZpdmtICX5Tv7kJsfBMz/hGzf4+1k3yrPjP2Tpd3f+4984Uj41BxU3Qtel0goApqKoyUMVr8B0bsO+LRW4h9B9GjEPUOokZbke/IUaMCse9ISaOktNfljN8aef8myn4nlY51lU4cKJ81WL7AkTNDif8UT95F3Ps4+L+x/1c4Oiawc7xxLKRvyyRp92Rtz8SenaMCJ8e1bXuj/+sPHEc/9Z0e37rzLeXsFN+Rz/z7P/Xv/FDb9jHbPgY7x2H3JOyejJhjaEiA1AizF9zDYJrgBucQdgKSg1AwalcyXqkvmDEwDkH/mxr+s5gd6LBhaiDq0MvQiAEQDUojqQ1zJs92x40OPPuNHv+5lTKeZY1DyXhX6uiepI960+d4yw+C1kDth1+CJGzpggAnth8iaDCTYgbXamPCbvnkOhTADdoN9TlKY7y39mP3h2Lvh2T/x8rXH3m//tizf4x/71hl1+di31S2baK5ZaKydYJ7x3jfya+QvB/9MSCAokidDb1l8V15VwdyjzgyNw4mLfQnz5KSppmpXyJrDrIW8PSFLHURT1uqZi5TM5eomUvUnCVmwXJWupKXrWClS2nJEla+jJWvIKXLjMKlRuFSUrKKla3pLb/sa4pgziyYzyEGICQwwzRNOvyKCxAmFIt4DL1HVzthZA/cXiG2foglr2PxW8bSD/ybJqg7Joh9n+NaCCrCgWYXFC8odBn9vSicxbKnmM8+th69wyLfYPf/gPuv8wejWPR7asx7vtj3fPHvuhPedD77jTfl35Ts35p57xtlU/xVCx2Vqz0V682SUKTOxcPJCPsYFydpx6bpJxa2rR+jfD01sGW0a8U/DW7408DGN/o3vuHd84Fv/0fiwnRcnGmemsJOT2fHp/KDk/i+Cdg9Hls/w8ZPse7jnuOrzUdn0JINsw/CbzDNwNDC5sPUwP8Sahi2/6aG/yQWfBUfBwiFaYIEX2dgxybUhNktV4b3Ji52JIxzJY52PF7oil+gZC9Gx87u1C96sxe6KnZh4BFYG6gfFrdf4sAACmJCMUEtcGqnRUSQIoJNiiAcAWG0w1mG5/FW2iXn7R04OAFff27tHavs/dS/75PAnk+lnZ9o2z4xNnyIbeOwfwaOzBLHZ/OwJUjYi9rw3pYaKveC9JoDub3l4X0FB30lO/TSDbR0JS1ayIvnozQEJYtp3kIrZyHNW2JmLLAyF6rp8/zJs9SsBbRkBSlZJeUuIVUbSM02q2a7VLbVXbjZXbRNrT5Am0/DmQ25AqwNog/CG4yIv5n8IpxrggUE8QFtPZH7vbsnY91H2D6+fcnbyuEZ+u7PxIZRODQR8QdhtZhQZUAPyNBMKW+BL+NLb9xnvqh3lftvWPdeZw/epA/e1iNGS5Hve6I/9MR94k34xJP0oZz5iVU4FpnvoGSaUbXaWbs/0H0Dnji0P9Cyjw3cW++9t81zY7v/+taWHRNx4UtcHIODv8LuMea6t7BvHHZ/qmx+jx8Y//+3d6ZfVpVXGv/ef0X/BVkrsW2jbWJwRCMqRCMkgmAAJRoV1DDLPIigICqoIIloHBgMiAgyFQUoVcxTQTHUdIuqW7fudO6Z3vNOv/5wzrl1C+1eK6zVK0137XW+FOty75neZw/v3s/De38I5g3x5z4YzH4omj1Uz/0Ncx9n9m+Z+SjThrWteKl1zRyvfgNeBlyBKKkogQYN0qBiaFCxOtt12AA03CAWpVtLSI2IkAITgS9iaJBB67Hz37xxetOE1u2jMjuGZXe/WTiwIjq9inBrx3czgpbV5Ldgz2C7MEE8mxhZQqIAN8TxUB6mOmFVSaWDRVxfMV0yc7Bn/9q2z2e3fzixc81zvDaCBY9Fc4a4r95fmXmfO+Nuf+pd4pVBTL6Hyfcz5QE9Y0gw9zflJSOKb48uvD9+7+5Py7nT0A5NNvdNcGWte26pc2yqPT9Dn5okjk4QR8YHh8dXDj5V+W5c0DhB7/499WNs/VPh7lH+3jHq8J/Cwy/m6v5YbJhSODInf+K13Kk3e86sKl/6WGe/wtmL7kR3YXLIPGHRqoCUpqMKDUCqZC8xbum7bR3Lnu+c+jB/efH8rCHOqqfCeQ/w/M08fRMLRnHka3QgIAxBUjw+ufe7Z7t3jsh+OdjZdKfa9Cv9xe3hJ7d6n9xe/Nuver+4t7D1ocL2YaVvHw32/942jOHbO9j/WNg4OXthbbncCDkomOIloixhJ8VL/u51zvpXMjNuiab+q33xX5h0FxNuY9YjTB3MzCFy2v2sfIqlT/DOeN4aa5aOjhaPCheOEvOfDOeM9Gf9/ujCP+2ZM+G7Dxbnmw5DEGFirb94yAalqtAQYa6P1ngAGm4Qk9UZCmURGqFiIj8LCl0odxw/cGzbOxf3LfGalqvLS8g0UWzGa8Kc7b24EXUcLkIG48Q8XyouQSJ8XJ+CwPgpW1ExVRWPkODhZWg57Nevz342N/Pec92rxpbWjGfJaBaNVHN/E84aEswcHE67M5pyh/nzHUy9m2n3M/1BPWuov3BE6Y0xPe883fXes91dp6RohQzmIvoUuoGeTbljr+ePzssfnpZvmFw+OqV07M/5xon5xomlYy+zdyTfj+fwBFM/VtQ/Y45NoXkRV1aUTi7rPbMqf2F9uePrsPg98gJkoAtZQTqoCiZWfjHaEEiTjAAbtMHovgJ4FEGpmP9qXfOKZzmzvmPT5NY147Iz72HyIEb/lMnDxZoV+EJZopjDIPqS7Afuiam5nU+Ut/5abr1bbvyF9/FNYuMv3S/uKmwcXNj8cM+WR3u2Di/tGOXvG8e3j7BvrH/szWJXfVmX42qoAKUMWlHqkk11ZHay4Rm97CZW/5SpD/Hy/UwdwoxH+MtLvD7anz+8vOh3lTfH9b4+pmPhky3zn+xYPK5n+fPO6in+mhnZze+3bFh9eccXvRdPKunHpHuiCg1aoWUMDTF93XXYADTcIKZTGgKURdiE3SylqJLWlnLB1VM4R+Aopp4wjioDTKGSOwNZyEtV0EbEuXdKihb6OD6FeH45SucvK5gIifEIC5xv8De/X35/VvjuS2Ll094bI93Xf8trY1g8yiwaoeYNjWbeF00fpKf9iml3MvVOZv2axcN54yln+fje1S/6mxZxYG1KvlaCPLYL246+RO6g17wxuPiFY2w2pwAADNJJREFUbv+C7Ca6Pw1b1hTPr8yfW8GB8Rx8moN/DOqeKdc9J47NIrOGYDvuHtxDBKdRLVAAVyM0EqkIFSKRzIyxz1equhdmbLoTpEDhxj2C7eey+9ahTgSXNp77fErbwmG8chdP3sLkJ3PzXqUkQi+5UdCI3iNa3u7e90zX3x90t9ylt/xSbLhZbrrV2/iL8qZ7nC2PlL8eUf5mdLjvj3z/MkencWY5XXuNLTvQk3DwokBr23HpHH4XoonLf7u6YnCw8pcsHcuiUd60oSwby/dr2b9Kr59e+PCVrg//3LJ28uW101o/np/76m156G+c3cGV/RSu4GURJZQfKVkl40y8hVHomJRE6YQ+4x+2AWi4McwaYooNMMmwJBJrlB/pSkzNpNAuNgutqLM2qNIW6ChyILAIg0wnLavVRhnihpQSqElQwygkNiAs0dXK9g3l16a5M8ab2U8xZ4Sc+XA48wGxaKRZMoplo1j8qJp1v5wxyL46iDn3sWSYnv+Is+Dx/JvjO9+d1PXpYntkM6VzjlsxMUWnMUSC0EM4iCIih7iK6sC0YpqpNMreOpHbw/Hp6vuXvYOT3ENT8gdn9B5eGDavpbATzkIrZMG1yAhcTVn17fsqidIxp6lJjzShqIEGP5kr8+g9DVfgYu70Rrn9Td4Yz0tD9UujW2a/Snc5qsgoJr8NjyMaTM/GYuOr3duGl7bcHW293Wy5RW7+t2Dzv/tf3hFsfzDaNVzve4qGFzg9jc7PqByALpHSRrrxMpWyN9N2+dwJrIvOEjZV6t/u/GxSfunY7tfHNs8Z0bNqIvUfUGqg2EBXPYVG8kfIHSV/kvIFRBu6C91FoZOwhPSwKlTWtQk0qPgNiVtjrKxGiNdhA9BwY5iKhRuSv+I56nRPIbCEcQemhyrHntlqrElaPzUotNB9LHU1HShKEURUkt0OBakIJcrFy1O/m/ff8aa9EL042r443E56mKkPs2B4ecHjYulIVoxi2eNi/q+DV++Uc+/Vi4dESx+tvPGE+nQ6JzbRfYTcOUqtyHzy0zpt45VpnTPpepUoH1VCdiMzcJW2D+SZ5d7xZeG5d50zq9oPv9XS8H7X+c2mcpqoPV5okcHXKSGVTFrKbNKwqiKEJJKEikjHyViV9UngW0pFjRGQN3TruEmlfJGjm1k3v2PWc00rlpJ3MEaaiqXQ0XlUhWeRDbStLe+fUNo62Pvy5+Hmn/D1zfKrm8S2W8U3g8SOB+SuYRx4gqNPU66Dy+BWoNfETNMQVPCzV47scbqvKOFgI0QJlc+d2J3ZsLB9w4Izf51x9MNp+957hY79qMvoFshAd1yqsDgaV+FGuInsTRTGaB6m3KEJNCBTiQ4TX/R12AA03BhWDYzTvyRWYlRfnS1JN4xFaWTClfmjLao25eO2Nd8WNzKESkahNAEEiCLnjp94bU7HrKnOlBfkK+OZ+gdmjWHxGJb+wV05xlk+Uqx8kvXPFecMDl57yH99qLdieP6tUdStpOFjeo4iuvByfjlH7LqrsjS6ZvhHgkS5FkNLc1PMQmFUnvAQzj6b/SZo31pp3VbJ7Pazh4LCSWwPtowNSZpN01bolN84jRekIlB4Ci/lmJagqvTCIrkDAZQsQaKrpQMq7ZQvcbExe2hf/vJlEEZ1nTu1WVsH8phm0/JJsW5SYfswsf0eu/M2dt3C7lvsrp+LHbd52271tv+C/Q/Q+Nvu8x+r4KTFKVvrg9YgJSJP6WLTns+dq81gyr5SgIlRspn88dKFnU31nx7d/dGF41+7xQuxuoXGixACFfM8xkfCz2iMpW86P76KlGOtn5LgddgANNwY1hcVQxIxWpWEBCmVtq2JCH6ICIlVGzGr/zHGFN8QxlyxJkJqAqfncuv+7adWL2tbvqD3tRnewsnhoonR0hfkWy+od17Irh4nPpnIlhnmoz9VVo4sv/WE+964zrfHZP7yEk4j4oLb0lDJt8V+uSD7nZWtpv3pIUOL5fyFM8pU0qpEK7RjWoguIy4h2zBXoRfKWB8b9V2Igf6SRQqlEApP42qcuPM1bRqL28+Nim9F8ltG9FFaCsjb8Gq50BlG8Y5NRvbWSSmwHrqDzLbCodk920dWdgzRe+9zv7o53HGzrrudA3eI3bc5X98kdv6cA4PaGhZ43Vsh4yk3iqFRCkQO0elcPIwoafANArTBRmB6UvLqglU5o4pxDqhRqmZ+strVj5VYQ/rEqx9QmJoJAJU88evChgFouDGs3wpPvL8h7n6rDonVvCg1JJ0q3dsw/XChf2phLBFGgIepIEICoQvFjtN4XXQ3c6GBw9vZsT7YuLL344Vd62aVt87j5Ec0b+hZN6l95bjmpaPzn0zPfDZbHv8ceRHbWSq0XOq4dNX1HOgxKIK4XqhTzuLqnIsFqSOLaL5ywo+ylpKlUNWMqDlc8LA+NsSm/j+9hBpoMBqpETXt8G7a4NmnT2EBJJSwLgZl8NKiQImwhO8ke34etg17ymiwEp0n3+CffC/77Qu9O0b6db/j2MjwwBCv7l516D554O7KNzeXvvpJuPNnmV1PuE1LEA1GZ3XcqqYM0kUW8LqJKXYtyiZEfiYqYjwIEt1gI1HSKNvvkdXkgTbVN7gmQ9QojbAEthYazPW8cgPQcEPZfzVJVp3mSo90Gl3UbHuaRMbe/MjbVgEHW8bmET1UPITAszgm7Cbowu8kzBBmCNoJWvFbydYTnOLyzua/zm5ZP69n8/Lw4CfixFdELagMFBQiU+o93d5Z1HigKcUOXCd9/iLeZzGElkDhWNzOnnORzVryllxolLBaohRSIQ2RJbJVKgKr+sQTdZIo2HjCEGOT8Tnx33GX2vgWFTBOfAdCQxmuQgvhVWQOPIiEi2jHNGFj8lkX0Ubn7kLjW1f3Ts3tn4i3Rp99+equx3J7h/rfDfPq7nV3/oe381Z3253y+2fp/RKbAaL4CUgT6wgqqBg8HasNgkuipBRFVkiE6iNckD8WMwiq5VVdzRDTti5NEOdQtlp5GICG/8tm04Vt0xQgjRRqBu/iT8ZgUXWSaQXOVr9E9dMl1aDJYwroWIvCQ4REEcLRxQhPJY7XAQddRhQJcugMKlM4vrO7/kuavsPrpNiCdzVmkVMEApkP3YIfxlm2xbGpD4+VY2oPRRkcX3RDCQqWfLIoYjwwVloTDxHWEAL0T45+lDQgOaqLTPSHBpGo2ihiBl0f8tCN7EYVIIgnlI2DyWAxyqICdAFxRWX2FE6vzx57F7vfZj7s/H761frnew+OK+0b4ex5RNQ9bP/+M7FzGBdXY9oxNlaY0wohhML4ULQ2EcgT4Jtrz1elQ5I/AIW4riBS6RlLzSuR9LzEskY10HBddcgBaLhBLKGrSxGhpuqmUz/ZDwWquHBtfGFqmCMMJP9ewpRRAmMxGImOrBGucFyCIkERUSbyURKFNggdL7Aw14kMCHzCABGiBCaIbBgiIqS2EVahFJU+PtzUpfcdIIwN+r37JqjWUOOkqFbW9FonmHjFHyRNtZWUtEkQpEXYmNoHk7RaaBX/rLWEKAfPQXqgomqNx5EGKXV8gZgSUZfsPetkDsMVxCnTu6ty+aPuhnlt307o3D6q8O0o/n6Ts/GeoGExqs0KnUCxJorCCOkgSlg/TjSkIZSJdkpkdXWQWVpCfU0eUT1i/pKkYlKtHCEhiHcxFIFG9W3Z/uM2AA03iJkAIzGJe7H9xuSN7qs8yUScq1qQvzbvMDZZHsIidUpyE4KwcZ5ucCOEQiqsEZgy9EJv2s8X+9i8NEFcUIy3ziomnuPU4MgwHxR1zK7nFQg9KuVrFmq1bpIIl9au56hvmSfl1XhdWa4hxdA1YJOGQj9Iy/tt39CXa+j4G+LZ5CAp8UugYsgbfKvSCEMCxEPNUNNqbYWOKqm0dhfeadmxNTi7ym9c4ByYwq57ShseKNbNJ8rgm+RkpEW7GjdvCg7KAzdmQ/HD6slGxiodXwk1IYSk76kJm8JwckqJi4gjEG8AGv6fmfEwAp1AQ8ygkRalla6GylZgJLqvrbq66tJ01GhEOuGfTOcl/YJKIw2BwVE4isAQSAklyEIWijHPlQJBEXISAWGQvrrx1FcS8MadUx7CwS9R7Ll2oVZ3FmT67saag366RKP+AmNxlGRNbT1F1cQ/WJXgpq5dTakH1tWbYZJQRcUf9DQF8IgggEiielEd6HJ1Pl3XqDpa0NpGUeKtNQiNxYCH7sJcRB3F3UHLOhqHV7Y8lt+/BJlNQnsJQYB1oFDQ3Q7SgYo2WIiMa2xYk0CopDUjUkiFSNU6PYEX4oa4fhUabAogRmEFuDpRBg5UDA16ABoGbMD+15hSqlwud3d39/b2RulIpJTyn3tW/5ANQMOADdj/lEVRJKW09vp6jv7J9p+qvqvT66+thgAAAABJRU5ErkJgggA=


نظرات (2)

دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 01:32
درود بر شما خانم نوری عزیز!
مطلب خوبی بود. استفاده کدم!.. شرمنده اگر این روزها دیر خدمت می رس ام، حت تا ب وب لاگ خودم هم ب ندرت سر می زن ام. وقتی آمدم بای اد با دق قت بخوان ام، زمان هایی است که تمرکز کافی ندارم و ب هم این دلیل دوست ندارم ناخوانده بگذرم.. زنده باشی مهربان و با پوزش!
امتیاز: 3 0
پاسخ:
درود بر شما استاد. ان شالله که خوبید و سپاس گزارم از حضور شما عزیز بزرگوار و عذر خواهی می کنم بابت این که دیر پاسخ می دهم . از هفته گذشته تا امروز متاسفانه دستگاه خراب شده بود که به تعمیرگاه سپرده بودم و متاسفانه بعد از تحویل متوجه شدم دیگر نمی توانم در اینستا فعالیت داشته باشم و از تصاویر استفاده کنم. دستگاه به سبب مشکلات نرم افزاری، نرم افزارهای جدید را به سختی می پذیرد و یا اصلا قبول نمی کند، به هر جهت خیلی تلاش کردم تا نرم افزاری را که شما برای من فرستاده بودید، نصب کنم که متاسفانه نشد . البته باز هم تلاش می کنم ؛ ولی بعید می دانم نصب انجام شود . در حال حاضر در سایت افرینش هر زمان که فرصت پیدا کنم مطلب خواهم گذاشت که دوستان استفاده کنند؛ ولی به هرجهت انجا داشت پیش می رفت و تازه جان گرفته بود! بازهم توکل به خدای بزرگ . خوشحالم که مطلب را مطالعه کردید و می دانم که با دقت مطالعه می کنید. به نظرم مهم نیست که سایت چند مخاطب دارد یک نفر هم که مطلب را بفهمد و لذت ببرد برای من ارزشمند است. کمال تشکر را از حضور ارزشمند شما دارم و خوشحالم که هستید و به ما یاد می دهید. عزیز و بزرگوارید، زنده باشید.
شنبه 16 دی 1396 ساعت 11:46
درود برشما بانو فرشته عزیز
بسیار عالی نوشتید وتدوین کردید
سپاس از زحمات شما
امتیاز: 5 0
پاسخ:
درود بر صحرای گلم . سپاس گزارم عزیزم من از خواندن این مقاله بسیار لذت بردم به همین خاطر سعی کردم منتشر کنم تا دوستان هم استفاده کنند . خوشحالم که دوست داشتی عزیز مهربانم . زنده باشی
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.


WeblogSkin